<       TSL 78 – REDACTIONEEL       >Dit hele nummer is gewijd aan de eerste vertalingen die de vertalers uit de Slavische literaturen in hun vertaalcarrière hebben gemaakt of gepubliceerd. Bijna alle vertalers reageerden snel en enthousiast op ons verzoek een stuk(je) te schrijven over hun vertaaldebuut, bij voorkeur geïllustreerd met (een deel van) de tekst van dat debuut. Van enkele vertalers die overleden zijn: Aleida Schot, Charles Timmer, Marko Fondse, Gerard Rasch (allen winnaars van de Nijhoffprijs) heeft de redactie het debuut opgespoord en daar – uit hun naam en naar we hopen met hun postume instemming – een bijdrage over geschreven.

Het is een bonte verzameling van stukken geworden, die in hun gevarieerdheid iets zeggen over de heel verschillende vertalers zelf en tevens over hun, reeds bij hun debuten overduidelijke kwaliteiten. Voor de vertalers interessant: hoe zijn de collega’s begonnen? Maar ook boeiend voor de lezer, die een glimp opvangt van de vertalers, die in een door hen vertaald boek bijna altijd wel worden genoemd, maar verder nauwelijks voor het voetlicht treden. Ook de grote verscheidenheid aan debuutteksten zal, naar we hopen, op prijs worden gesteld.

Als we nagaan wie er in dit nummer allemaal acte de présence geven, dan is het opmerkelijk hoeveel met vertaalprijzen gelauwerden zich onder hen bevinden. Naast de vier hierboven genoemde Nijhoffprijswinnaars is deze prijs ook toegekend aan Hans Boland, Arthur Langeveld, Karol Lesman en Kees Mercks (in totaal dus aan meer dan een derde van de vertalers in dit nummer!). De prijs is bovendien nog verworven door Reina Dokter en de thans niet meer in leven zijnde Karel van het Reve, Tom Eekman en Marja Wiebes (de laatste doet in feite nog mee als medevertaalster van de debuutvertaling van Yolanda Bloemen). Anderen hebben de Aleida Schotprijs of nog een andere vertaalprijs in de wacht gesleept. Het tekent de hoge kwaliteit van de slavisten-vertalers. Er is geen ander (ver)taalgebied dat kan bogen op zoveel Nijhoffprijzen.

De redactie is alle vertalers erkentelijk voor hun bereidheid mee te doen aan dit vertalersdebuutnummer.

 

December 2017<       TSL 78       >